[bd] Attachment Store for XenForo 2.0 [Paid] 2.1.2

Store attachment differently and more effectively.

 1. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  Alien, David, alfa1 and 1 other person like this.
 2. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  pete likes this.
 3. kappadox

  kappadox New Member

  This plugin is awesome. I used xf1.... Can it be used for xf 2.0.1 or xf 2.0.2.
   
 4. kappadox

  kappadox New Member

  Where is the road we show in the picture... I could not run the plugin.

  ayar.png
   
 5. Nesdam1981

  Nesdam1981 New Member

  EU Paris is missing from region.
   
 6. rsi

  rsi New Member

  Hi, will this update work with the new version of Resources? I've heard it's a problem with the Media Gallery, but what about the Resources add-on?
  .
   
 7. rsi

  rsi New Member

  Ok, I tried Attachment Store v2.0.2 last night on my test install with XF v2.0.4 and RM v2.0.2 and it works.
  .
   
 8. rsi

  rsi New Member

  #8 rsi, Mar 20, 2018
  Last edited: Mar 20, 2018
  I did verify what others have said and there is a problem with the XFMG v2.0.3

  P.S. I'm using Attachment Store in ftp mode.

  Code:
  League\Flysystem\FileNotFoundException: File not found at path: 2018/03/21_1.jpg src/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php:385
  
  Stack trace
  
  #0 src/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(193): League\Flysystem\Filesystem->assertPresent('2018/03/21_1.jp...')
  #1 [internal function]: League\Flysystem\Filesystem->readStream('2018/03/21_1.jp...', Array)
  #2 src/vendor/league/flysystem-eventable-filesystem/src/EventableFilesystem.php(431): call_user_func_array('parent::readStr...', Array)
  #3 src/vendor/league/flysystem-eventable-filesystem/src/EventableFilesystem.php(395): League\Flysystem\EventableFilesystem\EventableFilesystem->callFilesystemMethod('readStream', Array)
  #4 src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/Fs.php(29): League\Flysystem\EventableFilesystem\EventableFilesystem->delegateMethodCall('readStream', Array)
  #5 src/vendor/league/flysystem-eventable-filesystem/src/EventableFilesystem.php(154): Xfrocks\AttachmentStore\Fs->delegateMethodCall('readStream', Array)
  #6 [internal function]: League\Flysystem\EventableFilesystem\EventableFilesystem->readStream('2018/03/21_1.jp...')
  #7 src/vendor/league/flysystem/src/MountManager.php(269): call_user_func_array(Array, Array)
  #8 src/vendor/league/flysystem/src/MountManager.php(179): League\Flysystem\MountManager->invokePluginOnFilesystem('readStream', Array, 'Xfrocks-Attachm...')
  #9 src/XF/Util/File.php(91): League\Flysystem\MountManager->__call('readStream', Array)
  #10 src/addons/XFMG/Service/Media/ThumbnailGenerator.php(17): XF\Util\File::copyAbstractedPathToTempFile('Xfrocks-Attachm...')
  #11 src/addons/XFMG/Service/Media/TempCreator.php(107): XFMG\Service\Media\ThumbnailGenerator->createTempThumbnailFromAttachment(Object(XF\Entity\Attachment), 'data://xfmg/tem...', 'image')
  #12 src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php(40): XFMG\Service\Media\TempCreator->_save()
  #13 src/addons/XFMG/Attachment/Media.php(140): XFMG\Service\Media\TempCreator->save()
  #14 src/XF/Service/Attachment/Preparer.php(225): XFMG\Attachment\Media->onNewAttachment(Object(XF\Entity\Attachment), Object(XF\FileWrapper))
  #15 src/XF/Service/Attachment/Preparer.php(17): XF\Service\Attachment\Preparer->insertTemporaryAttachment(Object(XFMG\Attachment\Media), Object(Xfrocks\AttachmentStore\XF\Entity\AttachmentData), '219c36ee47caa6a...', Object(XF\FileWrapper))
  #16 src/XF/Attachment/Manipulator.php(170): XF\Service\Attachment\Preparer->insertAttachment(Object(XFMG\Attachment\Media), Object(XF\FileWrapper), Object(XFMG\XF\Entity\User), '219c36ee47caa6a...')
  #17 src/XF/Pub/Controller/Attachment.php(86): XF\Attachment\Manipulator->insertAttachmentFromUpload(Object(XF\Http\Upload), NULL)
  #18 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(249): XF\Pub\Controller\Attachment->actionUpload(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
  #19 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(88): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass('XF:Attachment', 'Upload', 'json', Object(XF\Mvc\ParameterBag), '', Object(Xfrocks\AttachmentStore\XF\Pub\Controller\Attachment), NULL)
  #20 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(41): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop(Object(XF\Mvc\RouteMatch))
  #21 src/XF/App.php(1891): XF\Mvc\Dispatcher->run()
  #22 src/XF.php(328): XF\App->run()
  #23 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
  #24 {main}
  
  Request state
  
  array(4) {
   ["url"] => string(111) "/_xf2/index.php?attachments/upload&type=xfmg_media&context[category_id]=1&hash=219c36ee47caa6a884c1da6f725d71b2"
   ["referrer"] => string(80) "https://mydomain.net/_xf2/index.php?media/categories/example-category.1/add"
   ["_GET"] => array(4) {
    ["attachments/upload"] => string(0) ""
    ["type"] => string(10) "xfmg_media"
    ["context"] => array(1) {
     ["category_id"] => string(1) "1"
    }
    ["hash"] => string(32) "219c36ee47caa6a884c1da6f725d71b2"
   }
   ["_POST"] => array(11) {
    ["_xfToken"] => string(8) "********"
    ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
    ["_xfWithData"] => string(1) "1"
    ["flowChunkNumber"] => string(1) "1"
    ["flowChunkSize"] => string(10) "4294967296"
    ["flowCurrentChunkSize"] => string(5) "15229"
    ["flowTotalSize"] => string(5) "15229"
    ["flowIdentifier"] => string(10) "15229-1jpg"
    ["flowFilename"] => string(5) "1.jpg"
    ["flowRelativePath"] => string(5) "1.jpg"
    ["flowTotalChunks"] => string(1) "1"
   }
  }
  .
   
  megabosx likes this.
  1. megabosx

   megabosx New Member

   megabosx @rsi Experiencing the same problem,
    
  2. xfrocks

   xfrocks XenForo rocks!
   Staff Member

   xfrocks @rsi We are coming back to check on this and it seems to work fine. How is it going on your site?
    
 9. alfa1

  alfa1 Active Member

 10. alfa1

  alfa1 Active Member

  Does the XF1 version also support spaces?
   
  1. xfrocks

   xfrocks XenForo rocks!
   Staff Member

   xfrocks @alfa1 I believe it does, configuration is the same. I haven't tested XF1 version though.
    
   alfa1 likes this.
   1
 11. trangchongcheng

  trangchongcheng New Member

  Attached Files:

  1. xfrocks

   xfrocks XenForo rocks!
   Staff Member

   xfrocks @trangchongcheng Tức là sau khi chọn file thì XenForo không báo lỗi gì, chèn vô bài được nhưng không hiện hình đúng không bạn? Biểu hiện này cho thấy XenForo đã upload lên S3 thành công (như trong hình bạn check trong S3 console thấy files) tuy nhiên cái URL generate ra chưa đúng nên không hiện ảnh.

   Mình để ý thấy bucket của bạn để là subdomain và đã cấu hình CNAME rồi? Bạn thử upload files và post bài bình thường rồi copy cái link attachment để kiểm tra thêm nhé.
    
  2. trangchongcheng

   trangchongcheng New Member

   #16 trangchongcheng, May 9, 2018
   Last edited: May 9, 2018
   trangchongcheng @xfrocks Tình hình là do tên miền chính em cũng bât CDN nên lỗi thì phải, giờ thị hết rồi không biết phải do nguyên nhân này ko ạ?

   Với cái tools convert tất cả ảnh ở local sang s3 ở đâu , sao em không tìm ko thấy nó a?
    
  3. xfrocks

   xfrocks XenForo rocks!
   Staff Member

   xfrocks @trangchongcheng Mình mới đăng ký và upload thử thì thấy khá nhanh. Server bạn đang đặt ở đâu? Nếu ở Việt Nam thì nên đặt bucket ở Singapore để tránh lỗi mạng khi kết nối từ trong nước ra quốc tế nhé. Còn để nhanh hơn nữa bạn có thể làm cái server FTP ở trong nước luôn.
    
  4. trangchongcheng

   trangchongcheng New Member

   trangchongcheng @xfrocks Em dùng ở Việt Nam nên con s3 em để ở singapore anh...Em có một thắc mắc chưa có câu trả lời là:
   Việc 1 lần upload 2 ảnh lên hosting và bucket của amazon có làm chậm tiến trình hơn bình thường ko anh vì nó phải up song song 2 cáu một lần?
    
 12. trangchongcheng

  trangchongcheng New Member

  Tiện ích bị lỗi sau khi em cài addon Media Gallery của xenforo anh ơi.
  Em chuyển sang chế độ default thì không lỗi, dùng s3 thì bị lỗi như hình dưới đây.
  Anh xem lại thử?
   

  Attached Files:

 13. MattW

  MattW Member

  I've just set up DO Spaces on my site, and new attachments are being added fine.

  Do we just need to run the rebuild to move all the existing data over?

  upload_2018-5-21_11-55-33.png
   
 14. alfa1

  alfa1 Active Member

  @xfrocks
  Does the DO space need to be public or private?
   
 15. MattW

  MattW Member

  Is it possible to have the Cache Rebuild for moving attachments to the new storage extended to work via the XF2 cli.php file? Would be much better having an option to do it via CLI as well.
   
 16. MattW

  MattW Member

  There really needs to be a better way to move the files over to S3 / DO Spaces. The browser is timing out constantly, and shows "page not found" when it does.

  5 hours in, and I'm only at around 50% based on the number of attachments I have in the ACP, and the number of files Spaces is showing in the "bucket"
   
 17. alfa1

  alfa1 Active Member

  Yes, I had loads of those as well on XF1.
   
 18. MattW

  MattW Member

  Getting flooded with these errors now:
  Code:
  InvalidArgumentException: Credentials must be an instance of Aws\Credentials\CredentialsInterface, an associative array that contains "key", "secret", and an optional "token" key-value pairs, a credentials provider function, or false. src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/vendor/aws/aws-sdk-php/src/ClientResolver.php:414
  Generated by: Unknown account May 29, 2018 at 8:12 AM
  Stack trace
  #0 src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/vendor/aws/aws-sdk-php/src/ClientResolver.php(291): Aws\ClientResolver::_apply_credentials(Array, Array, Object(Aws\HandlerList))
  #1 src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/vendor/aws/aws-sdk-php/src/AwsClient.php(158): Aws\ClientResolver->resolve(Array, Object(Aws\HandlerList))
  #2 src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/vendor/aws/aws-sdk-php/src/S3/S3Client.php(263): Aws\AwsClient->__construct(Array)
  #3 src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/Fs.php(264): Aws\S3\S3Client->__construct(Array)
  #4 src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/Fs.php(288): Xfrocks\AttachmentStore\Fs::getAdapterObj('s3', Array)
  #5 src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/Fs.php(173): Xfrocks\AttachmentStore\Fs::registerIfNeeded('s3', Array)
  #6 src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/Data/Storage.php(59): Xfrocks\AttachmentStore\Fs::buildPath('s3', Array, '2018/05/125395_...')
  #7 src/addons/Xfrocks/AttachmentStore/XF/Entity/AttachmentData.php(25): Xfrocks\AttachmentStore\Data\Storage->getAbstractedPathReplacement(Object(Xfrocks\AttachmentStore\XF\Entity\AttachmentData), '2018/05/125395_...', 'internal-data:/...')
  #8 src/XF/Entity/AttachmentData.php(190): Xfrocks\AttachmentStore\XF\Entity\AttachmentData->getAbstractedDataPath()
  #9 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(1517): XF\Entity\AttachmentData->_postDelete()
  #10 src/XF/Repository/Attachment.php(285): XF\Mvc\Entity\Entity->delete()
  #11 src/XF/Cron/CleanUp.php(112): XF\Repository\Attachment->deleteUnusedAttachmentData()
  #12 [internal function]: XF\Cron\CleanUp::runHourlyCleanUp(Object(XF\Entity\CronEntry))
  #13 src/XF/Job/Cron.php(35): call_user_func(Array, Object(XF\Entity\CronEntry))
  #14 src/XF/Job/Manager.php(241): XF\Job\Cron->run(8)
  #15 src/XF/Job/Manager.php(187): XF\Job\Manager->runJobInternal(Array, 8)
  #16 src/XF/Job/Manager.php(76): XF\Job\Manager->runJobEntry(Array, 8)
  #17 job.php(15): XF\Job\Manager->runQueue(false, 8)
  #18 {main}
   
  1. MattW

   MattW Member

   MattW @MattW Anything, or has support gone awol again?
    
 19. MattW

  MattW Member

  Any response to the above?
   
Loading...